Библиотека » Политология и гуманитарные дисциплины » Белорусский язык

Сучасная бел літаратурная мова
[ Скачать с сервера (50.7 Kb) ] 11.06.2009, 19:03
Содержание

1 – Паняцце пра сучасную бел літаратурную мову. Паняцце нацыянальнай совы. Асноўныя адзнакі літаратурнай мовы. Форма існавання.
2 – Беларуская мова ў сям’і індаеўрапейскіх моў. Беларуская мова адна са славянскіх моў. Усходнеславянскія, заходнеславянскія і паўднёва славянскія мовы.
3 – Гістарычныя этапы развіцця бел мовы.
4 – Дыялекты на тэррыторыі Беларусі. Формы існавання дыялектнай мовы.
5 – Функцыі мовы6 камунікатыўная, пазнавальная (кагнітыўная), акумулятыўная, уплывова эмацыянальна-эстэтычная.
6 – Фанетыка. Сувязь з іншымі раздзеламі мовазнаўства. Прадмет і задачы вывучэння. Фанетычныя адзінкі.
7 – Аспекты вывучэння гука, іх сутнасць. Азначэнне гука. Утварэнне гукаў. Моўны апарат. Актыўныя і пасіўныя органы маўлення.
8 – Артыкуляцыйная характырыстыка зычных гукаў паводле: удзелу голасу і шуму, спосаб ўтварэння, месца ўтварэння, палатальнасць.
9 – Артыкуляцыйная характарыстыка галосных гукаў (рад, пад’ём, лабілізаванасць, нелабілязаванасць)
10 – Фанетычныя законы (закон недысімілятыўнага акання, асіміліяцыя, дысімілыцыя)
11.-  Фанетычныя працэсы (Бута)
12 – Гукапіс. Асананс і алітэрацыя.
13 – Фаналогія. Паняцце пра фанему. Фаналагічныя школы. Варыянты і варыяцыі фанем
14 – Фанетычныя пазіцыя гукаў у моўнай плыні. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні гукаў.
15 – Складападзел у сучаснай бел мове. Закон узрастаючай гучнасці. Характырыстыка складоў.
16 – Прасадачныя сродкі мовы6 націск і інтанацыя ў бел мове. Клітыкі: праклітыкі і энклітыкі
17 – Стылі бел.вымаўлення. Прычыны адхіленняў ад літаратурнага вымаўлення.
18 – Графіка. Фарміраванне бел графікі.
19 – Прынцыпы беларускай графікі. Піктаграфічнае, ідэаграфічнае, фанаграфічнае пісьмо.
21. Асн.прынцыпы бел.арфаграфii
22. «Бел.граматыка Тарашкевiча 1918г. Рэформа правапiсу 1933»
23: Прадмет I задачы вывучэння лексiкалогii. Навуковыя адгалiнаваннi лексiкалогii.
24. Азнач.слов як асн. Адз-кi мовы. Лекс. I грамат.значэннi слова.
25. Полiсемiя, семант.пераарыент.мова у тэксце.Асабл.выкарыст.тропау у СМI
26: Моуныя рэсурсы I мауленчыя рэалiзацыi лексiчнай аманiмii. Тыпы амонiмау. (Кiрсанава)
27. Прычыны узнiкнення i шляхi утв. Амонiмау. Размеж. Аманiмii i полiсемii.
28: Паронiмы. Мiжмоуныя амонiмы I паралексiя. (Кiрсанава)
29. Сiнанiмiя. Сiн.рад. Паняцце пра дамiнанту
30.Тыпы сiнонiмау.Лекс.,сiнт сiнанiмiя
31. Антанiмiя. Тыпы амонiмау.
32.Сутнасць антанiм. супрацьпаст: антонiм, антытэза, энантыясемiя, аксюмаран
33.Лексiка бел.мовы паводле паходжання
34.Методыка вызначэн.бел.мовы
35. Транслiтарацыя. Выкар.варварызмау.
36.Лексiка суч.бел.мовы паводле акт.i пасiун складу.
37. Агульн.лексiка I лек.абмежаванага ужытку
38. Стыл.разрады бел.лексiкi
39.Прадмет фразеалогii. Фр.як млуная адз-ка.
40. Парадак кампан. у фр.. Тыпы фр.па iх
41.Полiсемiчнасць,сiн., аманiмiчн.фр..
42. Сiстэмат.фр.адзiнак.Тыпы фр.паводле семант.злiтнасцi
43. Фр. Бел.мовы паводле паходжання
44. Прыказкi(прымаукi). Крылат.выказваннi. Перыфразы.
45.Прадмет I задачы лексiкаграфii. Тыпы слоунiкау.
46. Энцыклапед.i ленгвiст. Слоунiкi. Змест сл.артыкула у лiнгвiст. слоунiку
47.Словаутв., прадмет I задачы вывучэння.
48.Слова I марфема. Тыпы марфем.
49.Сiнанiм. i аманiм марфем
50. Асновы слова. Невыт.i вытворныя,сваб.i связ.асновы. Утвар.i утвораныя асновы.
51.Гiст. змены у морф. Складзе слова
52.Марфалагiчныя спосабы утвар.слоу
53.Немарфалагiчныя спосабы утварэння слоу
54.Словаутваральныя тыпы,  маделi, гнезды


| Предмет: Белорусский язык
| Вид материала: Шпаргалка
| Применялись в: Не РБ
| Теги: Белоруский язык, літаратурная, шпора, мова, Бел, Сучасная
| Просмотров: 8150
| Загрузок: 1366
| Комментарии: 1
| Оценка работы: 4.2/5
| Оценить материал

| Скачать с сервера (50.7 Kb)
Просмотров: 8150 | Загрузок: 1366 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 4.2/5

Последние материалы:
[23.12.2014] Деньги, кредит, банки - конспект лекций. (0)
[21.12.2014] Денежно-кредитное регулирование (0)
[21.12.2014] Конспект лекций по государсвенному бюджету (0)
[21.12.2014] Бюджетный учёт и отчётность - конспект лекций (0)
[05.12.2014] Бухгалтерский учёт - конспект лекций (0)
[05.12.2014] Конспект лекций по бизнес-планированию (0)
[05.12.2014] Анализ хозяйственной деятельности (0)
[18.06.2014] ИНВЕСТИЦИИ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА. (0)
[08.10.2012] Несколько советов о том, как выстроить успешное общение (1)
[22.07.2012] Методология речевого воздействия (0)
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]